Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen SMART CARE SOLUTIONS BV (verkoper) en koper. Elke wijziging van de algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.
 2. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, gelden de prijzen, condities en betalingsvoorwaarden weergegeven op de bestelbon en/of factuur.
 3. Verkoper neemt de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen. De door verkoper aangewezen leveringstermijnen houden geen enkele garantie in. Behoudens ingeval van overmacht, kan enige vertraging aangaande levering slechts aanleiding geven tot enige vergoeding of annulering van de levering in geval verkoper koper niet minstens 12 uur op voorhand op de hoogte heeft gebracht van de vertraging en in samenspraak met koper een nieuwe leveringstermijn heeft bepaald.
 4. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, worden geleverde goederen onder geen beding teruggenomen door verkoper na verstrijken van de wettelijk voorziene herroepingstermijn zijnde 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop koper of een door koper aangewezen derde, andere dan de vervoerder, het goed fysiek in bezit neemt.
 5. De geleverde goederen blijven eigendom van verkoper tot op datum van algehele betaling van het bedrag van de facturen die erop betrekking hebben, met inbegrip van de gebeurlijke betreffende interesten, kosten en belastingen.
 6. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, zijn de facturen betaalbaar na 30 dagen te rekenen vanaf factuurdatum. Zij zullen vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest opbrengen van 12% per jaar. De koper zal eveneens vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning bij wijze van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de openstaande bedragen dienen te betalen aan verkoper, zulks onverminderd het recht van verkoper om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade of om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
 7. De koper is er zich van bewust dat de verkoper niet de fabrikant is van de goederen. De identiteit van de fabrikant van de goederen is bekend aan de verkoper en kan door de verkoper worden meegedeeld indien daartoe verzocht om een vordering tot schadevergoeding te kunnen instellen.
 8. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van de verkoper wordt per schadegeval te allen tijde beperkt tot de totale koopsom bepaald in de factuur opgesteld tussen koper en verkoper, tenzij de aansprakelijkheid van verkoper voortvloeit uit bedrog, intentionele fout of grove schuld.
 9. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is verkoper niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
 10. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik van de goederen door koper of derden.
 11. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper strekt zich eveneens uit tot de werknemers, agenten of aangestelden van verkoper.
 1. Iedere aanspraak van koper tot schadevergoeding lastens verkoper vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van een (1) jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de koper gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.
 2. Elk geschil voortvloeiend uit of betrekking hebbend op de Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen koper en verkoper worden exclusief beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten, zijn de rechtbanken van Dendermonde bevoegd te oordelen over geschillen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden en tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten.
 4. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van een clausule van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of de afdwingbaarheid van de andere clausules van de Algemene Voorwaarden onverlet.